جیکوبسون در کنفرانس اخیر سرمایه‌گذاران بارکلیز، انتظارات جنرال موتورز را برای بهبود قابل‌توجه در حاشیه سود خودروهای برقی پیش از مالیات در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال کنونی تشریح کرد.
این رشد پیش‌بینی‌شده عمدتا به افزایش حجم تولید، همراه با برد جذاب‌تر خودرو و کاهش هزینه‌های باتری نسبت داده می‌شود. مدیر امور مالی تاکید کرد که این عوامل آماده هستند تا جنرال موتورز را تا پایان سال ۲۰۲۴ به سمت قلمروی سود متغیر مثبت، بدون احتساب هزینه‌های ثابت، سوق دهند.
با نگاهی بیشتر به آینده، جنرال موتورز هدف خود را برای دستیابی به حاشیه‌های متوسط تک‌رقمی خودروهای برقی تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته است، هدفی که مزایای اعتبارات مالیاتی قانون کاهش تورم فدرال را در بر می‌گیرد. این پیش‌بینی تجدید‌نظر‌شده از پیش‌بینی قبلی شرکت در مورد حاشیه‌های تک‌رقمی کم تا متوسط قبل از در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی پیشی می‌گیرد.