ماشین نیوز

کد خبر: ۶۳۵۶ | تاریخ انتشار : ۱۰-۰۳-۱۴۰۱ - ۱۳:۲۸ | نسخه چاپی نسخه چاپی

خودروهای امروزی هر اندازه هم که با کیفیت و مطمئن باشند، به مراقبت و رسیدگی نیاز دارند.

به گزارش ماشین نیوز ؛ وجود انواع سیستم های الکترونیکی، قطعات ثابت و متحرک زیاد و همچنین فشارهای وارده به بخش های مختلف در طول زمان ایجاب می کند که مالکان برای جلوگیری از خرابی وسیله نقلیه خود هر از چند گاهی قسمت های اصلی را بازدید کرده و در صورت مشاهده برخی علایم سریعا به تعمیرگاه مراجعه کنند.

  در ادامه ۱۲ اصول نگهداری از خودرو آمده که در صورت توجه به این موارد می توان خرابی خودرو را به تاخیر انداخت.

۱. ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪﯼ ، ﺍﮐﺴﻞ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻭﺍﺭﺩ میﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺤﯿﺢ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ هیچ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۲. ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺁﻥ: ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ می ﺸﻮﺩ .

۳. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﮐﻮﻟﺮ ﺩﺭﺍﺗﻮﺑﺎﻥ: ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ auto crose انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولر روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.

۴. ﺧﻼﺹ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﻧﺪﻩ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ : ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼﭺ ﻭ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻭ .. می ﺸﻮﺩ .

۵. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﮐﻼﭺ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ : ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ می ﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺍﮊ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼﭺ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺗﺮﻣﺰﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﻼﭺ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ می ﺸﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ خواهد شد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﺵ بیفتد ﮐﻼﭺ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .

۶. ﺩﻗﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ: ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻮﺗﺎﻝ ۵۰۰۰ استفاد می کرد ﻭ ﭘﺲ از توضیحات ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺗﺎﻝ sj 5000 ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ sf و sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.

۷. ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ می شود ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻭﺍﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ نیز ﺷﺪﻩ است. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﮕذﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻭﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ می ﺸﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻪ ﻇﺮﻑﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ریختن ﺗﻪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .

۸. ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮﺭ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺒﻊ ، ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎ ، ﻧﺎﺯﻝ ﻭ ﭘﻤﭗ ﺁﺏ ﺁﻥ می شود ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ.

۹. ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ: ﺯﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎﺧﻮﺩﺭﻭﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می شوید.

۱۰. ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ می شود ﻭ ﺍﺻﻮﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻪ ﺑﺎﮎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﯿﺮﺳﻮﺧﺖ شده ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ؛ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻭ در نهایت ﺍﻧﮋﮐﺘﻮﺭ می شود.

۱۱ .ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﺯﻭﯾﯿﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ

۱۲. ﺩﺭﺟﺎ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ: ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ نیز ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ آﻭﺭد.

منبع: خودروکار
برچسب ها:, ........ لینک کوتاه : mashinnews.com/?p=6356

دیدگاه شما

( الزامی )

(الزامی)

آخرین اخبار