ماشین نیوز

وسیله نقلیه بدون فرمان و ترمز در چین

یک شرکت چینی اتوبوس خودرانی به نام «روبوباس» را به کار می گیرد. این وسیله نقلیه فرمان، دنده یا پدال ترمز ندارد.

شنبه 18 دی 1400 - 16:00