ماشین نیوز

۲۰ اتوبوس به چرخه گردشگری شهری تهران اضافه می شود

با دستور شهردار تهران ۲۰ اتوبوس گردشگری به چرخه گردشگری شهری پایتخت اضافه می شود.

یکشنبه 10 بهمن 1400 - 17:10