ماشین نیوز

تغییر مدیریتی در توسعه صنایع بهشهر

سرپرست و اعضای جدید هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر معرفی شدند.

سه شنبه 14 دی 1400 - 11:33