ماشین نیوز

هوشمندترین خودروی تولید داخل

تولید خودرو در ایران همواره با چالش های فراوانی همراه بوده است. خودروهای داخلی معمولا از لحاظ تکنولوژی و کیفیت ساخت، مورد انتقاد کارشناسان و مردم هستند.

یکشنبه 19 دی 1400 - 10:25