ماشین نیوز

جرائم رانندگی چقدر بر کاهش تخلفات تاثیر داشت؟

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش جرائم منجر به کاهش تخلفات رانندگی نشده است، گفت: راهنمایی رانندگی باید به این مساله توجه کند و تبدیل به کشوری شویم که جرائم آن نقدی نیست

یکشنبه 3 بهمن 1400 - 11:45