ماشین نیوز

برای خرید «تارا» در بورس حداقل باید چقدر هزینه کرد؟

برای خرید تارا در بورس حداقل باید ۲۵۶ میلیون تومان برای پیش پرداخت واریز کرد.

سه شنبه 13 دی 1401 - 11:00