ماشین نیوز

مجوز ورود به خط ویژه باید محدود باشد

عضو شورای شهر تهران گفت: مجوز ورود به خط ویژه باید محدود باشد.

یکشنبه 3 بهمن 1400 - 12:59