ماشین نیوز

سنگ اندازی دفاتر اسناد رسمی در برگ سبز خودرو

با اینکه بیش از چهار ماه از رسمی اعلام شدن برگ سبز خودرو می گذرد، اما مردم همچنان گله‌مند از دفاتر اسناد رسمی هستند.

چهارشنبه 22 دی 1400 - 7:27