ماشین نیوز

کاربرد سوخت مصنوعی

بنیان سوخت مصنوعی (eFuel) متمرکز بر اتانول ذرت است، سوختی ارزان‌تر از بنزین و در دسترس‏‎‏؛ البته از اثرات مخرب آن بر موتور‌های احتراق داخلی هم نباید گذشت.

دوشنبه 20 دی 1400 - 12:17