قانون جالب شیشه دودی در کانادا /فیلم

قانون جالب شیشه دودی در کانادا /فیلم

پلیس با استفاده از دستگاه درصد قانونی دودی بودن شیشه رو مشخص میکند.

چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 10:42