ماشین نیوز

کشف بیش از ۶۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۵۴ هزار لیتر نفت کوره و هشت هزار لیتر نفت گاز قاچاق خبر داد.

یکشنبه 2 بهمن 1401 - 17:39