ماشین نیوز

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۰ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

پنجشنبه 20 مرداد 1401 - 11:40

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۹ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

چهارشنبه 19 مرداد 1401 - 11:20

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۸ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

سه شنبه 18 مرداد 1401 - 11:07

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۵ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

شنبه 15 مرداد 1401 - 12:38

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۴ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

جمعه 14 مرداد 1401 - 12:12

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۱ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

سه شنبه 11 مرداد 1401 - 11:29

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۰ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش همراه بوده است.

دوشنبه 10 مرداد 1401 - 11:19

قیمت خودرو در بازار آزاد در نهم مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش همراه بوده است.

یکشنبه 9 مرداد 1401 - 11:14

قیمت خودرو در بازار آزاد در هشتم مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

شنبه 8 مرداد 1401 - 11:25

قیمت خودرو در بازار آزاد در هفتم مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

جمعه 7 مرداد 1401 - 11:47