ماشین نیوز

درج لوگوی جدید لکسوس در مدل های جدید

لوگوی عقب سنتی لکسوس با حروف نام این شرکت در مدل های آینده جایگزین خواهد شد.

پنجشنبه 16 دی 1400 - 10:26