ماشین نیوز

عرضه خودرو افزایش نداشته است

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: طی یک ماه گذشته خودرو ۲۰۶ نه تنها کاهش قیمت نداشته بلکه افزایش قیمت هم داشته است.

دوشنبه 13 دی 1400 - 8:17