ماشین نیوز

تکذیب هوا فروشی در پمپ بنزین ها

قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران گفت: حدود ۶۰ هزار نازل سوخت در کشور بطور ماهیانه سنجش می شوند. بیش از ۲ هزار ناظر بر سنجش ها نظارت می کنند.

دوشنبه 20 دی 1400 - 11:58