ماشین نیوز

فورد از ون الکتریکی رونمایی کرد

E-Transit با خودروهای بنزینی مانند مرسدس بنز اسپرینتر و مرسدس بنز رقابت خواهد کرد.

چهارشنبه 29 دی 1400 - 14:42