ماشین نیوز

اولین خودروی بنز /فیلم

وقتی کارل بنز اولین‌خودروی خود را ساخت کسی جسارت راندن آن را نداشت اما برتا همسرش داوطلب شد تا وسیله‌ای را براند که برخی اختراع آن را کفرآمیز و جادو می‌دانستند.

شنبه 25 دی 1400 - 11:39