ماشین نیوز

ساخت ماشین برداشت چندمنظوره گیاهان دارویی

ماشین برداشت چند منظوره گیاهان دارویی برگی و سبزی توسط محققان دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.

شنبه 25 دی 1400 - 12:50